Advisory Team

Mr. Rajesh PrasaiMr. Chiranjeevi Chudal
Prof. Dr. Ankur ShahProf. Dr. Devendra Shrestha
Prof. Dr. Rabi ShakyaProf. Dr. Sangita Regmi Chalise
Prof. Dr. Sudeep AcharyaDr. Amit Bhandari
Dr. Asha SinghDr. Geharaj Dahal
Dr. Gopal SedhainDr. Lava Shrestha
Dr. Pawan Kumar HamalDr. Rajeeb Kumar Deo
Dr. Sandhya Chapagain AcharyaDr. Sangita Ranjit